Keres

ÁSZF

Általános Szerződési Feltételek és adatkezelési szabályzat

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a Quality Rental Group Kft. (Szolgáltató) által értékesített hirdetési megoldásaira vonatkozó szerződésekkel kapcsolatos jogviszonyokban a Szolgáltató és a Partner jogait és kötelezettségeit.

Érvényes: 2016. szeptember 4-től

Partner kifejezetten nyilatkozik, hogy a szerződés részét képező ÁSZF-et megismerte, azt a jelen szerződés megkötése során Szolgáltatóval kifejezetten megtárgyalta, az elfogadja, így annak valamennyi rendelkezését magára nézve kötelezőnek ismeri el. Partner erre hivatkozással kifejezetten nyilatkozik arról, hogy lemond jelen ÁSZF megtámadásának jogáról.

I. Definíciók

a) Szolgáltató: aki a megjelenés, adatszolgáltatás, hirdetést közzétételére alkalmas eszközzel (reklámfelülettel) rendelkezik, vagy szerződés alapján jogosult harmadik fél reklámfelületét értékesíteni (pl. Google adwords, Facebook hírdetések), ezek segítségével a Hirdetést megismerhetővé teszi, és a reklámfelületet értékesíti. Jelen ÁSZF vonatkozásában Szolgáltató a Quality Rental Group Kft.

b) Partner: akinek érdekében a Megjelenés/Adatszolgáltatás/Hirdetés közzétételre kerül, illetve aki a saját érdekében a Megjelenést illetve annak közzétételét a Szolgáltatótól megrendeli (ideértve a Partner megbízásából eljáró szolgáltatót és ügynökséget is).

c) Megjelenés/ adatszolgáltatás/ hirdetés (továbbiakban  Megjelenés) olyan közlés, tájékoztatás, illetve megjelenítési mód, amely valamely birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ideértve a pénzt, az értékpapírt és a pénzügyi eszközt, valamint a dolog módjára hasznosítható természeti erőket - (a továbbiakban együtt: termék), szolgáltatás, ingatlan, vagyoni értékű jog (a továbbiakban mindezek együtt: áru) értékesítésének vagy más módon történő igénybevételének előmozdítására, vagy e céllal összefüggésben a Partner neve, megjelölése, tevékenysége népszerűsítésére vagy áru, árujelző ismertségének növelésére irányul. (szóösszetételek esetében használatos kifejezés a reklám)

d) Üzleti titok: minden olyan információ, adat, irat, amelyet a Szolgáltató a Partnerrel közöl, különösen annak működésével, gazdálkodásával, az alkalmazott kedvezményekkel, tevékenységével, ügyfeleivel kapcsolatban; ügyfelek listája és az ügyfelekre vonatkozó minden nem nyilvános adat, a Partner tevékenységére és gazdálkodásra vonatkozó adatok, amelyek a Szolgáltató tudomására jutnak jelen szerződés kapcsán.

e) Médium: Szolgáltató által üzemeltetett weboldalak, mobil alkalmazások, mobil kiadványok (mobil készülékekre optimalizált weboldalak, applikációk), online termékek (weboldal), direkt marketing eszközök, illetve a Szolgáltatóval szerződésben álló harmadik fél által üzemeltetett mobil alkalmazások, mobil kiadványok (mobil készülékekre optimalizált weboldalak applikációk), online termékek (weboldal), direkt marketing eszközök.

f) Reklámstatisztika: az online felületek esetén a www.klimatipp.hu szervere által előállított, a hirdetések kreatívonkénti és megjelenési helyenkénti, megjelenés- (AV), egyedi látogató (UV) és kattintási (CT) számát napi elosztásban rögzítő statisztika, illetve a Google Adwords és Google Analytics által közzétett statisztika. Egyes mobil és direkt marketing megjelenések esetén a mobil operátoroktól kapott illetve a direkt marketing kiküldő alkalmazásból kinyert kimutatások.

g) Speciális Megjelenés: speciálisnak minősül minden olyan megjelenés, mely az árlistában szereplő normál, rögzített méretű hirdetésektől eltér, és/vagy eltakarja a tartalmat, megszakítja az oldal letöltődését, megakasztja az oldal rendeltetésszerű használatát, vagy megjelenése az oldal kódjába való beavatkozást igényel.

h) törvények: Ptk: a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény; Grtv: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény; Fttv: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. Törvény; Tpvt: a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. Törvény; Ekertv: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény; Szrtv: szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény.

i) Szolgáltatási díj: a Hirdetés a Szolgáltató mindenkori Tarifatáblázatában szereplő árak alapján kalkulált teljes megrendelési összeg.

j) Teljesítés: a Megjelenés Szolgáltató általi szerződésszerű közzététele. Teljesítés lehet részteljesítés, amely olyan esetben fordul elő, amikor a Megjelenés közzététele több hónapot is érint, és az egyes hónapokban közzétett Megjelenések úgynevezett részteljesítései a megrendelésnek.

II. A megrendelés folyamata

1. A Szolgáltató médiájában található reklámfelületeken illetve a Szolgáltató által szerződés alapján értékesített harmadik fél által üzemeltetett reklámfelületen a Megjelenések a Szolgáltató és a Partner közötti egyedi megrendelések alapján kerülnek közzétételre. A Partner és a Szolgáltató közötti szerződést ezen egyedi megrendelés és jelen ÁSZF együttesen képezi. Az egyedi megrendelés aláírt verziójának Szolgáltatónak való megküldésével vagy átadásával a Partner jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.

2. Az egyedi megrendelések létrejötte: A Szolgáltató ajánlati felhívására (továbbiakban: „Médiaajánlat”) a Partner írásban (nyomtatott megrendelőn személyesen, levélben, faxon vagy e-mailen) megrendelési igényt juttat el a Szolgáltatóhoz. Partner megrendelési igényét a Szolgáltató írásban a Partner aláírásával vagy e-mailen vagy faxon visszaigazolja, amennyiben az ajánlatban foglalt feltételek számára elfogadhatóak. Az igény visszaigazolásával jön létre Felek között a megrendelés.

A megrendelés létrejötte elengedhetetlen feltétele a Megjelenés közzétételének.

3. Partner köteles a cégnyilvántartásban szereplő adatokkal megegyezően megnevezni vállalkozását, székhelyét, valamint közölnie kell adószámát és bankszámlaszámát, kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét, a Megjelenés témáját, a hirdetendő terméket vagy szolgáltatást, a választott médiumokat, a választott felületeket, a megjelenés darabszámát, előzetesen egyeztetett időpontját és méretét, valamint az adott megrendeléshez a Szolgáltató által szükségesnek minősített további adatokat. Amennyiben a fenti adatokban változás áll be, Partner köteles azt haladéktalanul, de legfeljebb 8 napon belül megküldeni Szolgáltatónak. A Partner által nyújtott információk hiányosságából eredő hibákért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Ügynökség esetén ügyfelének nevét, székhelyét, adószámát is meg kell neveznie. Amennyiben a Partner a fenti adatokat nem bocsátja rendelkezésre, úgy Szolgálattó nem köteles a megrendelés visszaigazolás elkészítésére és így a szerződés megkötésére.

4. Partner megrendelési igényét Szolgáltató írásban (levél, fax, e-mail, személyes egyeztetés esetén a Szolgáltató képviselőjének ellenjegyzése) Partnernek vissza igazolja, mellyel létrejön Felek között a megrendelés. Az így létrejött megrendelés részét képezi jelen ÁSZF.

5. Partner tudomással rendelkezik arról, hogy a Grtv értelmében az előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termékekre vonatkozó Megjelenés csak akkor tehető közzé, ha a Partner nyilatkozatot tesz arról, hogy a reklámozandó termék előzetes minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá esik-e, a vizsgálatot elvégezték-e és az alapján a termék forgalomba hozható-e, vagy arról, hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá. Partner kötelezi magát arra, hogy az erről szóló nyilatkozatot az megrendelési igénnyel egyidejűleg megteszi. Partner felel a nyilatkozat elmaradásából eredő valamennyi kárért. A Szolgáltató mindaddig nem köteles közzétenni a Megjelenést, amíg a Partner nem tesz eleget nyilatkozattételi kötelezettségének. Amennyiben a Partner elmulasztja a fenti nyilatkozat megtételét, a Megjelenés Szolgáltatási díjával megegyező mértékű kötbér Szolgáltatónak való megfizetésére köteles 15 napon belül.

III. Reklámstatisztika

1. Online Megjelenés esetén Szolgáltató a megjelenés teljesítését követően kampánystatisztikát küld a Partnernek. Partner által előre jelzett igény esetén a Partner a Megjelenés közzétételének megkezdésétől számított 2 munkanapon belül hozzáférést kaphat a a www.klimatipp.hu szerveréhez, ahol láthatja a reklámstatisztikákat, így folyamatosan nyomon tudja követni a Partner és Szolgáltató közötti megrendelés teljesülését.

2. Az egyes kampányok teljesítése szempontjából az I/f pontban meghatározott (pl. klimatipp.hu szerverre, Google Adwords, Google Analytics) Reklámstatisztikában szereplő adatok az irányadóak A Partner a jelen ÁSZF aláírásával a Reklámstatisztikát a Szolgáltató részéről teljesítési igazolásként elfogadja. Partner kijelenti továbbá, amennyiben a Partner a részteljesítést vagy teljesítést 3 követő 2 munkanapon belül a statisztikában foglaltakkal szemben írásbeli kifogással nem él, a statisztika tartalmát hiteles és valós teljesítési igazolásként fogadja el.

IV. Megjelenési anyagok (kreatívok) leadása

1. Partner döntése szerint a Megjelenés kreatív elkészítését Szolgáltatótól megrendelheti, illetve választhatja kész kreatív küldését Szolgáltatónak.

2. Amennyiben Partner a kreatív Szolgáltató általi elkészítését választja, ezt a megrendelőben jelezni köteles, illetve köteles megküldeni megrendelőben jelzett határidőre a kreatív elkészítéséhez szükséges információkat Szolgáltatónak. Az elkészült kreatívot Szolgáltató a megrendelőben jelzett e-mail címre elküldi, vagy a Partner számára erre dedikált internetes felületen elérhetővé teszi. Partner egy alkalommal, a kreatív első megküldését követő 2 munkanapon belül jogosult változtatási igényét jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben a Partner 2 munkanapon belül nem jelzett változtatási igényt, Szolgáltató a kreatívot elfogadottnak tekinti. A kreatív második megküldését követően Szolgáltató,  a Partner további változtatási igényét csak további díj ellenében teljesíti. Partner az elfogadott (akár kifejezetten, akár visszajelzés hiányában) kreatívval kapcsolatos IV/6 pontban szereplő felelősséget vállalja.

3. Amennyiben a Partner kész kreatív megküldését választja, köteles azt a részletes anyagleadási és technikai specifikációknak (http://klimatipp.hu) megfelelően a megrendelőben jelzett határidőben megküldeni Szolgáltatónak. Amennyiben az anyag átadása után a Partner a Megjelenés tartalmán vagy megjelenési módján változtatni kíván, úgy köteles ennek bejelentésekor új kreatívról is gondoskodni. A módosítási igény írásbeli bejelentésének és az új kreatív átadásának az anyagleadási határidőig meg kell történnie. Ennek külön költségeit a Partner köteles Szolgáltató felé megtéríteni.

4. Amennyiben a módosítást a Szolgáltató nem fogadja el, úgy a módosítási igény kézhezvételétől számított 2 munkanapon belül írásbeli visszajelzést küld.

5. Ha a módosítási igény bejelentése után az új kreatívot a Partner az anyagleadási határidőre nem küldi meg, Quality Rental Group Kft. az egyedi megrendelés szerinti ellenértékre jogosult, függetlenül attól, hogy a Megjelenés eredeti vagy módosított formájában, illetve egyáltalán nem jelenik meg. Ha a késedelem miatt a változtatás a Szolgáltató saját megítélése szerint nem hajtható végre, úgy a Szolgáltató az eredeti Megjelenést teszi közzé, vagy – a Partner kifejezett, írásbeli kérésére – a közzétételt mellőzi, de a Partner ez esetben is köteles a Megjelenés teljes árát megfizetni.

6. Megjelenés szövegmennyisége, megfogalmazása, grafikai megoldása tekintetében a Partner kérésére Szolgáltató ingyenes szakmai véleményt adhat. A Szolgáltatónak nem kötelezettsége továbbá vizsgálni, hogy a Megjelenés úgy a kreatív Szolgáltató általi elkészítése esetén, mint a Partner által kész kreatív küldése esetén vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelel-e. Az ingyenes véleményadással kapcsolatban a Szolgáltató mindennemű felelősséget kizár, és fenntartja a jogot arra, hogy a véleményadás terjedelmét belátása szerint korlátozza.

7. A Partner tudomásul veszi, hogy a Médiaajánlatban szereplő összegek csak a Megjelenés közzétételének árára vonatkoznak, így amennyiben a Partner a Megjelenés előállításával vagy annak esetleges átdolgozásával, kijavításával a Szolgáltatót bízza meg, ezt a Szolgáltató egyedi, külön díjazásért vállalja.

8.A Partner kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a Grtv és az Fttv általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, valamint az Önszabályozó reklámtestület iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. Partner tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Megjelenésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Megjelenés által történő megsértéséért kizárólag a Partnert terheli felelősség teljes körűen.

9. Partner kijelenti, hogy a tevékenysége illetve a Megjelenés és annak tartalma nem ütközik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV törvény valamint a Grtv rendelkezéseibe. Partner tudomásul veszi, a fenti törvények megsértéséért kizárólag a Partnert terheli felelősség teljes körűen. Amennyiben a Partner a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá tartozó játékra vonatkozik, a Partner ezen ÁSZF elfogadásával (vagy külön nyilatkozatban) nyilatkozik arról, hogy a kötelezett az állami adóhatóság által szerencsejáték szervezésére jogosító engedéllyel rendelkezik, illetve a szükséges bejelentési kötelezettségeinek eleget tett. Az Ügynökség nyilatkozata valóságtartalmáért teljes körű felelősséggel tartozik.

10. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Partner tevékenységével vagy a Megjelenés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Partner köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

V. A Megjelenés visszautasítása

1. A Partner tudomásul veszi, hogy nem tehető közzé olyan Megjelenés, amely jogszabályba ütközik, vagy sérti harmadik személy jogait vagy a Magyar Reklámetikai Kódex normáit. Az ilyen jellegű, valamint a Szolgáltató egyoldalú megítélése szerint.

(a) a Szolgáltató arculatával, szellemiségével össze nem egyeztethető,

(b) a Szolgáltató reklámpiaci és/vagy üzleti érdekeit közvetlenül, vagy közvetett módon sértő (például a Szolgáltató médiumának fogyasztói körére épülő harmadik félnek értékesített reklámfelületeket tartalmazó kiadványok/weboldalak/stb),

(c) technikai illetve terjedelmi okból nem teljesíthető, valamint

(d) a Szolgáltató saját felületeinek, közleményének megtévesztő látszatát keltő;

(e) illetékes hatóság által – akár hivatalos, akár informális úton – kifogásolt;

(f) jelen ÁSZF bármely pontját sértő Megjelenés nem tehető közzé.

(g) vagy harmadik személy jogát vagy jogos érdekét egyértelműen sértő.

A Szolgáltató a Megjelenés kiküldését a fenti indokok valamelyike alapján megtagadhatja, e döntését indokolni nem köteles. A Szolgáltató a Megjelenés tartalma, annak megfelelősége tekintetében az esetben sem terheli felelősség, ha az e pontban meghatározott elutasítás jogával nem élt.

2. A Szolgáltató a Megjelenés közzétételének feltételéül szabhatja, hogy a Partner a Grtv. alapján szerezze be az eljáró hatóság, illetve a bíróság jogerős határozatát arról, hogy a közzétételre szánt Megjelenés – annak közzététele esetén – nem ütközne a gazdasági reklámtevékenységre vonatkozó rendelkezésekbe. Ebben az esetben a jogerős határozat átadásáig a Szolgáltató még abban az esetben sem köteles közzétenni a Megjelenést, ha az egyedi megrendelés már létrejött. A Partner ezzel kapcsolatban semminemű kárigényt nem érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben.

3. Amennyiben a Partner vitatja a Szolgáltató azon álláspontját, amely szerint a Megjelenés szövege a Magyar Reklámetikai Kódex, a gazdasági megjelenések és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló 2001. évi XCVI. törvény, illetve más jogszabály, valamint más illetékes hatóság rendelkezéseibe ütközik, és Partner a Megjelenés megjelentetéséhez ragaszkodik, a Szolgáltató kikérheti az Önszabályozó Reklámtestület állásfoglalását. Amennyiben a Megjelenés szövegének vitás része a vállalkozás neve, megjelölése, illetve árujelző (ideértve a védjegyet és földrajzi árujelzőt), úgy Szolgáltató bármikor követelheti az erre vonatkozó okirat (pl. védjegyokirat) bemutatását.

4. A Speciális megjelenések közzétételét a Szolgáltató csak a végleges kreatív tesztelése után vállalja. Tehát érvényes megrendelés ellenére is fenntartja a jogot a megjelentetés visszautasítására, vagy változások kérésére.

5. Amennyiben a Megjelenés megjelenítését Szolgáltató azért tagadja meg, mert azzal szemben az illetékes hatóság – akár hivatalos, akár informális úton – kifogást emelt, a Partner köteles a Megjelenést a Szolgáltató kérésének megfelelően, az erre irányuló kérés kézhezvételétől számított 5 napon belül saját költségén átdolgozni. Az ebből adódó esetleges késedelmes teljesítés Szolgáltatónak nem róható fel.

6. Amennyiben az azonnali hatályú felmondásra a IV/8. pont megsértése, illetve a Megjelenés jogszabályba, vagy a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezéseibe ütközése miatt kerül sor, és az azonnali hatályú felmondásra okot adó körülményre az egyedi megrendelés megkötését követően derül fény, úgy a Partner köteles a Szolgáltatnak a Megjelenés teljes szolgáltatási díjnak megfelelő összegű kötbért fizetni.

7. Szolgáltató jogosult a Megjelenést visszautasítani, abban az esetben is, ha Partnernek bármely okból fizetési hátraléka van Szolgáltató felé.

8. A jelen fejezetben meghatározott esetekben Szolgáltatót semmiféle kártérítési kötelezettség nem terheli.  

9. A Partner tudomásul veszi, hogy az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Eker. törvény) rendelkezéseinek megfelelően az a jogosult, akinek a szerzői jogi törvény által védett szerzői művén, előadásán, hangfelvételén, műsorán, audiovizuális művén, adatbázisán fennálló jogát, továbbá a védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló törvényben meghatározott, a védjegyoltalomból eredő kizárólagos jogát a Szolgáltató által, jelen szerződés alapján hozzáférhetővé tett információ - ide nem értve a hozzáférhetővé tett információ szabványosított címét - sérti (a továbbiakban: jogosult), teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt értesítésével felhívhatja a Szolgáltatót a jogát sértő tartalmú információ eltávolítására. Ez esetben a Szolgáltató az Eker. törvényben meghatározottak szerint jár el.

10. Amennyiben valamely harmadik személy nyilvánvalóan nem alaptalan indokkal, jogsértésre hivatkozással kéri valamely megjelenés közzétételének felfüggesztését vagy megszüntetését, a Szolgáltató köteles erről haladéktalanul értesíteni a Partnert, a kivizsgálás időtartamára pedig jogosult a kampányt felfüggeszteni. A Partner ez esetben a közlést követő 24 órán belül köteles írásban nyilatkozni a kért felfüggesztésről vagy megszüntetésről. Ha a Partner továbbra is kéri a megjelenés közzétételét, úgy köteles nyilatkozni a bejelentésben foglaltakról és vállalni a teljes anyagi és egyéb felelősséget. A Szolgáltató indokolt esetben a Partnert határidő biztosítása mellett megfelelő anyagi biztosíték adására kötelezheti, melynek teljesítéséig a felfüggesztést fenntarthatja, elmaradása esetén a közzétételt megtagadhatja. A Szolgáltató ettől függetlenül is dönthet úgy, hogy a megjelenés közzétételét a Partner nyilatkozata vagy az általa adott biztosíték ellenére nem vállalja.

VI. Megjelenés közzététele

1. A Partner tudomásul veszi, hogy Megjelenéseiben nem használhatja fel a Szolgáltató által képviselt médium emblémáját, betűtípusát, tördelését és a Megjelenés nem keltheti az olvasóban azt a látszatot, mintha az adott médium szerkesztősége által készített anyag lenne.

2. A Partnernek a Megjelenés szövegét a Magyar Tudományos Akadémia által közzétett helyesírási szabályoknak, a gazdasági hirdetések és az üzletfeliratok, továbbá egyes közérdekű közlemények magyar nyelvű közzétételéről szóló törvény, a Grtv, az Fttv, a Tpvt. rendelkezéseinek megfelelően kell elkészítenie. (Kivételt képezhetnek a szójátékok, a szójáték-jellegnek azonban egyértelműen ki kell tűnnie.) Szolgáltató a Megjelenés szövegében a magyar helyesírás szabályainak megfelelő javításokat a Partnerrel való egyeztetés nélkül is elvégezheti. Amennyiben Szolgáltató megítélése szerint a Megjelenés szövegében - értelmezési probléma miatt vagy egyéb okból - érdemi változtatásra is szükség van, ezt a Partnerrel egyeztetve kell elvégezni.

3. A Szolgáltató a Megjelenés online kreatívjait megjelenés előtt tesztelheti. A tesztelés során felmerülő technológiai és tartami hibák megjelenés előtti korrigálása a Partner felelőssége. A speciális megjelenések tesztelésénél az alábbi legfőbb kritériumok az irányadóak: - cookie (egy felhasználó egy nap egyszer találkozzon a megjelenéssel) - bezárhatóság (bezár gomb) – kikapcsolt hang (Be/kikapcsoló gomb) - céloldal (a kreatívnak alapesetben kattinthatónak, és létező céloldalra vezetőnek kell lennie) - max. 8 másodpercig zavarhatja az oldal funkcióit - a logót nem takarhatja - méret (max. 50 kbyte).

4. Ha a megfelelő időben leadott Megjelenés a Partneren kívülálló okból nem jelenik meg, a Partner jogosult a Megjelenést a Szolgáltató útján egyeztetett más reklámfelületen, de a kampányidőszakon belül megjelentetni vagy – választása szerint – a szerződést írásban felmondani.

5. Speciális megjelenés elhelyezést a Szolgáltató felár ellenében vállalja. Amennyiben az egyeztetés ellenére a Megjelenés nem a kért speciális helyen jelenik meg, úgy Szolgáltatóval szemben kárigény nem érvényesíthető, azonban a megállapodásban megjelölt speciális helyért számított felárat Szolgáltató nem érvényesíti. A speciális elhelyezési lehetőségekről Szolgáltató tájékoztatja a Partnert.

6. A Partner tudomásul veszi, hogy a Megjelenés elhelyezését a Szolgáltató határozza meg. A megjelenés eloszlása egyes Médiumok felületei esetén automatikus, tehát a rendelkezésre álló szabad felületeken a www.klimatipp.hu r rendszere véletlenszerűen osztja el a megjelenéseket. A Partner tudomásul veszi továbbá, hogy a Megjelenés vizuális- és szövegkörnyezetével kapcsolatban semmiféle igényt nem támaszthat. Szolgáltató jogosult a megjelenés szövegterjedelmét az érthetőség és a reklámérték megőrzése mellett a megjelentethetőség érdekében közhasznú rövidítésekkel mérsékelni.  

7. A Partner tudomásul veszi, hogy Szolgáltató hatáskörébe tartozik az egyes Médiumok tartalmának meghatározása, szerkesztése. A Partner továbbá tudomásul veszi, hogy a Megjelenés megrendelése esetén az egyes Médiumokban történő egyéb jogviszonyon alapuló megjelenési lehetősége megszűnik.

8. A Partner tudomásul veszi, hogy meghatározatlan helyre szóló megrendelés esetén az adott weboldalon konkurens Megjelenés mellé is kerülhetnek és ezért a Szolgáltatóval szemben kártérítés iránti igény nem érvényesíthető.

9. A Partner megrendelésében felár ellenében kérhet ún. versenytárs kizárást. Veersenytárs kizárásnak nevezzük, amennyiben adott oldalon, adott oldalletöltés esetén Partner kéri, hogy Megjelenése mellett ne jelenjen meg általa megnevezett versenytársának a megjelenése. Szolgáltató fenntartja a jogot a versenytárs kizárási igény elutasítására.

10. Ugyanazon Partner különböző termékeinek egyazon oldalon való elhelyezése nem kizárható vagy kifogásolható.

11. A Partner elfogadja, hogy átkattintás (CT) alapon rendelt kampányoknál amennyiben a Megjelenés kreatívja a kampányidőszak első negyedében nem éri el a 0,08% átkattintási arányt (CTR%), úgy Szolgáltató jogosult új kreatívot kérni vagy a Megjelenés elszámolási módját megjelenés (AV) alapúra megváltoztatni. Amennyiben az átkattintási arány az elvárt 0,08%-nál gyengébb, úgy Szolgáltató értesíti a Partnert, aki leállítathatja a kampányt vagy küldhet új kreatívot vagy elfogadja az elszámolási módozat változtatását – amennyiben a Partner több mint 2 munkanapig nem nyilatkozik a kampány leállításáról vagy kreatívcseréről, úgy a Partner elfogadja az elszámolási mód megváltoztatását.

12. A Partner tudomásul veszi, hogy a kampányban megrendelt hirdetési felületek egy részét vagy egészét Szolgáltató külső partnerein keresztül biztosítja. Szolgáltató garantálja, hogy a megrendelésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett alvállalkozói partnerekkel kötött keretszerződések alapján végzi.

13. A partner elfogadja, hogy átkattintás alapú megjelenési megoldás választásánál a kampány célja a megjelenésre történő átkattintás generálása. Partner – amennyiben a kreatívot maga készíti -- vállalja, hogy úgy készíti el a kreatívot, hogy a Megjelenés teljes felületén, minden pillanatban kattintható legyen. A Partner vállalja, hogy az általa elkészített kreatív a Partner konkrét áruját vagy szolgáltatását népszerűsíti, és a Megjelenés fő üzenete nem célozhatja csupán a Partner ismertségének növelését, illetve nem kommunikálhat márkaértékeket. Szolgáltató jogában áll a Megjelenés megjelentetése előtt azt ellenőrizni, és amennyiben a jelen pontban részletezett kritériumoknak álláspontja szerint nem felel meg, úgy jogosult visszautasítani a Megjelenést.

14. Szolgáltató jogában áll bizonyos megjelenési típusok átkattintás alapú vásárlásának megtagadása. Ilyenek lehetnek például, de nem kizárólagosan a videó bannereket, interaktív bannerek, stb.

15. PR jellegű tartalmat (cikket, riportot, videót) a Grtv, az Fttv, az Smtv, az Mttv., a Tpvt és a Magyar Reklámetikai Kódex alapján úgy kell közzétenni, hogy annak reklám jellege egyértelműen kiderüljön. Szolgáltató a reklámjelleg egyértelművé tétele céljából a PR tartalmat ’PR-cikk’, ’PR-videó’, ’PR-riport’, ‘HIRDETÉS’, ’AJÁNLAT’ vagy ’(x)’ felirattal, vagy ezekkel egyenértékű módon jelöli meg. A megjelenítendő PR cikket, anyagot a Partner bocsátja a Szolgáltató rendelkezésére, azért teljes körűen felel. A PR tartalom nem álcázhatja annak valódi természetét. A PR tartalomban foglalt információ szabatos, kiegyensúlyozott, valós, tárgyilagos és elegendően teljes kell, hogy legyen ahhoz, hogy a fogyasztó meg tudja alkotni saját véleményét a hirdetett áruról/megjelenített szolgáltatásról. Az információ nem lehet félrevezető azáltal, hogy elferdít, túlzottan kihangsúlyoz vagy elhallgat tényeket.

16. Szponzorálás esetén a szponzor nevét, illetve az általa megnevezni kért megjelölést úgy kell nyilvánosságra hozni, hogy a szponzorálás tényéről a Szolgáltató minden fogyasztója tudomást szerezzen.

17.Termékelhelyezés: Szolgáltató az audiovizuális tartalomban termékelhelyezést a mindenkor hatályos jogszabályok szerinte teszi közzé. A termék megjelenítése nem hívhat fel közvetlenül az árú megvásárlására vagy szolgáltatás igénybevételére illetve nem kaphat az audiovizuális tartalom tartalmából egyébként nem következő indokolatlan hangsúlyt lehet túlsúlyban a tartalomban, nem torzíthatja a tartalom eredeti mondanivalóját. A termékmegjelenítés tényét fel kell tűntetni.

18. Politikai megjelenés esetén a Szolgáltató “Fizetett politikai hirdetés” felirattal jelöli meg a Megjelenést.

19. Több Partnernek ugyanazon megjelenésén belül történő megjelenése esetén Szolgáltató jogosult felárat felszámolni.

20. A Partner tudomásul veszi, hogy amennyiben Szolgáltató a Partner Megjelenését úgy ítéli meg, hogy az károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, Szolgáltató jogosult azt a felnőtt tartalom jelzésével (pl. 18-as karika) megjeleníteni. Amennyiben emellett a hatályos jogszabályok kötelezővé teszik egy adott Megjelenés esetében a felnőtt tartalom jelölését, a Partner köteles, illetve a Szolgáltató jogosult azt a Megjelenésen megjeleníteni.

VII. - Megjelenési díjak

1. A Szolgáltató valamennyi Médiumára, illetve a szerződés alapján értékesített reklámfelületekre önálló Megjelenési árlistát – tarifatáblázatot – alkalmaz, amely tartalmazza a megjelenési árakat, a technikai adatokat, valamint a reklámfelületek méreteit és ezek árait.

2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy az árait év közben megváltoztassa. A megjelenési árak megváltoztatása esetén a Szolgáltató az új árakat a változás hatályba lépését megelőzően legalább 15 nappal köteles saját holnapján közzétenni. A változások közzététele előtt kötött egyedi megrendelések esetén – a megjelenés idejétől függetlenül – Szolgáltató a régi árakat alkalmazza.

VIII. Lemondás és módosítás

1. Online megjelenés esetén a már megrendelt Megjelenést a Partner nem jogosult lemondani.

2. Amennyiben a Partnernek bármilyen okból fizetési hátraléka van Szolgáltató felé, Szolgáltató a Megrendelés teljesítésétől bármikor, következmény nélkül elállhat.

IX. Fizetési feltételek, számlázás

1. Felek kijelentik, hogy a megrendelés után a Szolgáltató a Megjelenés díjáról külön díjbekérő levelet küld. Hirdető vállalja, hogy az díjbekérőben szereplő díjat a díjbekérőben szereplő határidőn belül amennyiben a díjbekérő ilyen határidőt nem tartalmaz, abban az esetben 5 munkanapon belül befizeti. Szolgáltató a Megjelenés ellenértékének beérkezéséig nem köteles a Megjelenés közzététele iránt intézkedni.

Szolgáltató jogosult túlteljesíteni vagy alulteljesíteni a megrendelést 5%-ig; ez esetben a számlázott mennyiség megegyezik a megrendelt mennyiséggel, és a Partner tudomásul veszi a reklámstatisztika és számlázott mennyiség közötti eltérést.

 Amennyiben a reklámstatisztika adatai megfelelnek, a megrendelésben rögzített feltételeknek vagy nem lépik túl 5%- nál nagyobb mértékben a megrendelt mennyiséget, úgy Szolgáltató nem fogad el kifogást.

Online éves termék rendelése esetén Szolgáltató kötelezettségét a megjelentetés megkezdésével teljesíti.

2. Amennyiben olyan Speciális megjelenés közzétételéről szól a megrendelés, amelyeket nincs lehetőség a reklámstatisztikákban pontosan nyomon követni, úgy Szolgáltató úgynevezett teljesítési igazolást állít ki a Partner felé, melyet faxon vagy/és e-mailen megküld, vagy internetes felületen a Partner számára elérhetővé tesz. A Partner ebben az esetben is vállalja, hogy a megrendelésben szereplő díjat előzetesen megfizeti. A Partner a teljesítési igazolás fenti megküldését követő kettő munkanapon belül jelezheti kifogását a teljesítéssel kapcsolatban. Amennyiben Partner nem él kifogással, a teljesítés elfogadottnak tekintendő, a teljesítéssel kapcsolatban Szolgáltató nem fogad el további kifogást.

3. Ha a számlázás devizaneme a Partner kérésére eltér a megrendelés devizanemétől, akkor a Partner részére a számlák a Szolgáltatónak a megrendelés alapjául szolgáló tarifatáblázatában szereplő ár teljesítési időpont napján érvényes MNB középárfolyamon számolt devizaértéke szerint kerülnek kiállításra a Médiaajánlat szerint. Kivételt képez ez alól a 2007. évi CXXVII. törvény 58. § (1) bekezdése szerinti határozott idejű elszámolás szabálya alá tartozó ügylet, amely során a számla kiállítás napján érvényes MNB középárfolyam alkalmazandó. A számla ellenértékét a számla szerinti pénznemben kell rendezni.

4. A számla kiállítására a mindenkori Áfa törvények az irányadóak, különösen, de nem kizárólagosan az Áfa törvény 58.§-a.

5. A számla kiegyenlítésével kapcsolatos bankköltségek, továbbá az esetleges behajtási és perköltségek a Partnert terhelik. Külföldi megrendelés esetén a külföldi és a belföldi bankköltség is a Partnert terheli.

6. A fizetés teljesítésének időpontja a számla vagy díjbekérő ellenértékének jóváírása a számlán vagy díjbekérőn megadott bankszámlaszámra. Bármely számlával kapcsolatos kifogás csak a vitatott tételt érinti, a többi tétel, valamint a számla esedékességén nem változtat.

7. Kizárólag számlával kapcsolatos kérdéseket, kifogásokat, annak kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül írásban kell közölni. E határidőn túl reklamációnak helye nincs.

8. Amennyiben a Partnernek a Szolgáltatóval, vagy a Szolgáltatóval szerződött bármely közvetítővel, ügynökséggel szemben ki nem egyenlített tartozása van, illetve ha a Partner ellen csőd-, felszámolási, vagy végelszámolási eljárás indul, a Szolgáltató jogosult annak megfizetéséig az újabb megrendelés elfogadását megtagadni, illetve folyamatos megrendelés esetén a Partner további Megreneléseinek átvételét felfüggeszteni, a közzétételt leállítani, visszautasítani, illetve a már létrejött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy előrefizetést kikötni.

X. Felelősségi szabályok

1. A Partner felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa biztosított Megjelenések (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.

2. A Partner a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott megjelenési anyagokkal kapcsolatban a Szolgáltatóra kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények megtérítését.

A Partner emellett vállalja, hogy a Szolgáltató által szerződés alapján értékesített Megjelenések esetén a szerződéses partner által támasztott követelményeknek megfelel (https://support.google.com/adwordspolicy/answer/54818?hl=hu). Amennyiben valamely szerződéses partner Szolgáltató felé a Partner tevékenysége miatt kártérítési igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Partner köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

3. A Partner kijelenti, hogy az általa közölt adatok és az átadott anyag tartalma a valóságnak megfelel, és nem sérti harmadik természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság jogait (így többek között szerzői jogokat, iparjogvédelmi oltalom alatt álló alkotásokhoz fűződő jogokat, megjelölésekhez fűződő jogokat, személyhez fűződő jogokat), nem ütközik a Ptk., Grtv és az Fttv általános és speciális reklámtilalmaiba és reklámkorlátozásaiba, egyéb alkalmazandó jogszabályokba,, továbbá az Önszabályozó reklámtestület iránymutatásaiba, állásfoglalásaiba. A Partner tudomásul veszi, hogy az általa közölt adatok valóságáért, tartalmáért, tényállításaiért, vizuális és akusztikus megjelenítéséért, a Megjelenésben közölt információk helytállóságáért és harmadik személyek fent felsorolt jogainak a Megjelenés által történő megsértéséért kizárólag a Partnert terheli felelősség teljes körűen.  

A Partner kijelenti, hogy a tevékenysége illetve a megjelenés és annak tartalma nem ütközik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV törvény valamint a Grtv rendelkezéseibe. A Partner tudomásul veszi, a fenti törvények megsértéséért kizárólag a Partnert terheli felelősség teljes körűen. Amennyiben harmadik személy vagy hatóság a Szolgáltatónál a Partner tevékenységével vagy a Megjelenés tartalmával kapcsolatban kártérítési igényérvényesítéssel lép fel vagy eljárást indít, úgy a Partner köteles a Szolgáltatót a kártérítés és az azzal összefüggésben felmerült költségek alól mentesíteni, az eljárásba belépni, és az esetleges kiszabott szankciók (pl. bírság) alól Szolgáltatót mentesíteni és tevékenységéért jótállni.

4. A Partner szavatol azért, hogy a Megjelenésben szereplő minőségvizsgálati vagy megfelelőség tanúsítási kötelezettség alá eső termék előzetes vizsgálatát elvégezték és az alapján a termék forgalomba hozható, illetve azért hogy a termék nem esik ilyen kötelezettség alá.

5. Vis major miatt elmaradt vagy hibásan teljesített Megjelenés közzétételért a Szolgáltató semmiféle kárigényt nem fogad el. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Szolgáltató érdekkörén kívül álló esemény, melyet a Szolgáltató sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.

6. A Szolgáltató a Megjelenés leadását követő változtatásból eredő hibáért csak akkor felelős, ha a Partnerrel előzetesen nem közölte írásban, hogy a kért változtatás nem teljesíthető. A Szolgáltató az anyagleadási határidőt követően leadott és esetlegesen teljesített módosításokkal kapcsolatos felelősségét kizárja.

7. A megjelent Megjelenésért a Partner a Szolgáltatóval egyetemlegesen felel a Grtv-ben és az Fttv-ben meghatározott kivételekkel. Az Ekertv. rendelkezéseinek figyelembevételével a Partner, mint elektronikus megjelenés és a Szolgáltató, mint az elektronikus megjelenés közzétevője is felel az elektronikus megjelenésekre vonatkozó jogszabályi kötelezettségek betartásáért.

8. A Partner ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Szolgáltatótól, mint a Megjelenés/elektronikus megjelenés közzétevőjétől a Grtv és Fttv szerint a reklámszolgáltatóval és a Megjelenés közzétevőjével egyetemlegesen fennálló felelősségéből és az Ekertv szerint az elektronikus megjelenési szolgáltatóval és az elektronikus megjelenés közzétevőjével együtt fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítés és költséget, amit a hivatkozott törvények és jelen ÁSzF Partner általi megszegése folytán az illetékes hatóságok vagy harmadik személyek a Szolgáltatóval szemben érvényesítenek.

9. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Partner köteles a Szolgáltató helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Szolgáltató megtérítette, Partnernek a Szolgáltatóval szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.

10. Közös megjelenés esetén a megrendelést leadó Partner a további megjelenéseiért is a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt és szavatolja, hogy jogosult a Megjelenést a további partner nevében és képviseletében megrendelni.

11. A Partner kizárólagosan felel az általa közölt adatok, és minőségtanúsítás nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.

12. A Partner az eljáró hatóság illetve Szolgáltató felhívására a Megjelenés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Partner nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. A Partner az ezen jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Szolgáltatónál, mint a Megjelenés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.

13. Szolgáltató szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi megrendelésben meghatározott összeg. Szolgáltató nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett, vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnévért vagy várt megtakarításért.

14. A Szolgáltató kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és a Szolgáltató kifejezetten kizárja a felelősségét bármiféle közvetett vagy következményi, illetve biztatási jellegű kárért, ideértve többek között az elmaradt hasznot, a költségeket illetve a nem vagyoni kárt is.

15. A Partner mindennemű reklamációt a Megjelenés megjelenését követő 14 (tizennégy) naptári napon belül köteles a Quality Rental Group Kft-nek írásban bejelenteni.

16. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi megrendelések, illetve jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait kell figyelembe venni. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek hatáskörtől függően a BKKB.

XI. Adatkezelés

A Partner a  jelen ÁSZF elfogadásával hozzájárul, hogy Szolgáltató a Partner által megadott elérhetőség/ekre a szolgáltatásaira vonatkozó további információkat illetve ajánlatokat küldjön. A Partner továbbá tudomásul veszi, hogy a fenti elérhetőségekre Szolgáltató harmadik fél ajánlatait is jogosult továbbítani. Amennyiben ilyen ajánlatok megjelenítését, a Partner nem kívánja, azt Szolgáltatónak a info@klimatipp.hu címen tudja jelezni.

Quality Rental Group Adatkezelési nyilvántartási száma:  

XII. Adatvédelem

1.Az Adatvédelmi törvény (1992. évi LXIII. tv.), valamint a Direktmarketing Törvény (1995.évi CXIX. tv.) értelmében tájékoztatjuk, hogy megrendelésével, mint Partnerünk hozzájárul, hogy személyes adatait (név, lakcím, telefonszám, fax, e-mail) a Quality Rental Group Kft, mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően áruküldő tevékenységéhez, ajánlati listák és vásárlási ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja.

Az adat szolgáltatása önkéntes.

2.Az Ön adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk.

3.Adatait harmadik félnek nem adjuk át. Adatainak kezelésekor az Adatvédelmi törvénynek megfelelően járunk el.

4.Az adatok törlése, módosítása bármikor írásban kérhető. A hírlevélre feliratkozottak  listájáról anélkül is leiratkozhat, hogy a regisztráció is törlésre kerülne. A hírlevélről való leiratkozási szándékát az info@klimatipp.hu e-mail címen vagy a hírlevelek alján található „leiratkozás” link segítségével is megtehető.

5.A regisztrációhoz szükséges adatokat harmadik személy részére nem adjuk ki.

Adatkezelési alapelveink megegyeznek a hatályos jogszabályokkal.

6. Vonatkozó jogszabályok:

a.1992.évi LXIII. törvény a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról.

b.1995.évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név-és lakcímadatok kezeléséről.

c.2001.évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő egyes kérdéseiről.

XII. Anonim Látogatóazonosító (cookie) kezelése

Az anonim látogatóazonosító (cookie, süti) egy olyan egyedi - azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas - jelsorozat, melyet a szolgáltatók a látogatók számítógépére helyeznek el. Fontos tudni, hogy az ilyen jelsorozat - tekintettel arra, hogy a felhasználása során a teljes IP cím tárolása nem történik meg - önmagában semmilyen módon nem képes az ügyfelet, azaz a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Név, e-mail cím vagy bármilyen más személyes információ megadása nem szükséges, hiszen az ilyen megoldások alkalmazásakor a látogatótól a szolgáltató nem is kér adatot, az adatcsere voltaképpen gépek között történik meg.

 Az Általános Szerződési Feltételek közlése és hatálya

A jelen Általános Szerződési Feltételek 2016. szeptember 4-től visszavonásig, illetve eltérő módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban. A Szolgáltató jelen ÁSZF egyoldalú módosítására jogosult, az esetleges módosításokat a Szolgáltató a változások hatályba lépését megelőző legalább 15 nappal köteles saját honlapján közzétenni. Jelen ÁSZF-nek a Partnerrel való megismertetéséről Quality Rental Group Kft. oly módon gondoskodik, hogy arra a Megjelenés keretszerződésekben, illetve keretszerződéssel nem rendelkező Partner esetében az első ajánlat visszaigazolásában hivatkozik, a pontos elérési útvonal megjelölésével. Az ÁSZF mindenkori hatályos és teljes szövege a http://www.klimatipp.hu weboldalon közzétételre kerül, a Partner köteles az ÁSZF-et (annak esetleges módosításaival) különösen az egyedi megrendelések leadása előtt megismerni.

 Kelt: Budapest, 2016. szeptember 4 .

Kiemelt ajánlataink